Strategia Podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej SUEK Polska sp. z o.o.

I. Wykaz skrótów

Grupa, Grupa SUEK grupa podmiotów powiązanych z SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii
SUEK Polska, Spółka SUEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Zarząd jednoosobowy organ uprawniony do reprezentacji Spółki zgodnie z umową Spółki oraz danymi upublicznionymi w KRS
Główna Księgowa osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości Spółki, nadzór nad realizacja obowiązków podatkowych Spółki oraz nad Działem Księgowości
Prawnik osoba odpowiedzialna m.in. za obsługę prawną w Spółki, która sprawuje nadzór nad Działem Prawnym
Dział Księgowości Dział Księgowości Spółki nadzorowany przez Główną Księgową, czyli osoby odpowiedzialne za rozliczenia księgowe oraz podatkowe Spółki
Ustawa Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)
Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) 
Ustawa o podatku od towarów i usług Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)
Ustawa o podatku akcyzowym Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.)

II. Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez SUEK Polska obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy.

Niniejsza informacja dotyczy Strategii Podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2021.

III. Informacje ogólne 

1. Informacje o Grupie i Spółce 

Grupa SUEK to jeden z największych podmiotów działający na światowym rynku węgla. Grupa jest wiodącym producentem węgla, ciepła oraz energii elektrycznej w Rosji. Infrastruktura produkcyjna oraz logistyczna Grupy znajduje się w ośmiu regionach Rosji, a jej biura sprzedaży i przedstawicielstwa działają w kluczowych regionach na całym świecie, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, krajach skandynawskich, Rumunii, Serbii, Japonii, Chinach i Korei. Łącznie Grupa dostarcza węgiel do 48 państw. 

Węgiel wydobywany jest na terenie zagłębia węglowego Kuzbass, a także regionów Chakasji, Buriacji i Chabarowska. Geograficzne rozmieszczenie działalności oraz dostęp do kluczowej infrastruktury transportowej umożliwiają Grupie SUEK efektywne dostarczanie węgla w Rosji, a także jego eksport na rynki zagraniczne.

Wolumen wydobywanego przez Grupę węgla przekracza 110 mln ton rocznie, co czyni ją szóstym największym producentem węgla na świecie, zatrudniającym ponad 64 tys. osób.

Wyłącznym importerem wydobywanego przez Grupę węgla w Polsce jest SUEK Polska – podmiot założony w 2007 roku. Jedynym wspólnikiem SUEK Polska jest SUEK AG (Aktiengesellschaft) z siedzibą w Zug w Szwajcarii, którą założono w 2004 roku.

Głównym przedmiotem działalności Spółki, mającej swoją siedzibę w Gdańsku, jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z). Spółka odpowiedzialna jest za obsługę dostaw węgla Grupy na rynek krajowy. Spółka pełni rolę dystrybutora prowadzącego dystrybucję węgla, utrzymującego odpowiedni poziom dostaw na rynku oraz poszerzającego bazę klientów w Polsce. Do odbiorców Spółki należą przede wszystkim podmioty z sektora energetycznego i ciepłowniczego, a także zakłady produkcyjne. Dodatkowo, Spółka dostarcza węgiel na rzecz pośredników zajmujących się dalszą dystrybucją opału. Łącznie SUEK Polska każdego roku sprowadza do Polski około 1-1,5 mln ton węgla różnego typu.

Ponadto, SUEK Polska rozwija działalność w zakresie sprzedaży nawozów poprzez sieć terminali i współpracę z producentem nawozów. 

SUEK Polska odpowiada również za wspieranie strategii sprzedażowej Grupy, poprzez m.in. prowadzenie działalności marketingowej, zawieranie umów zgodnie z wytycznymi Grupy czy utrzymanie odpowiedniej infrastruktury celem zapewnienia płynnych dostaw węgla.

Spółka utrzymuje w Polsce niezbędną infrastrukturę, w szczególności poprzez współpracę z największymi oraz renomowanymi firmami logistycznymi w celu zagwarantowania terminowości dostaw do klientów z terminali granicznych lub portów morskich, a także obsługę magazynów i kontrolę jakości węgla. SUEK Polska rozwija również sieć terminali węglowych w Polsce.

2. Misja podatkowa Spółki

Dokonywanie rzetelnych, prawidłowych i transparentnych rozliczeń podatkowych jest obszarem szczególnego zainteresowania Spółki.

Spółka przykłada dużą wagę do prawidłowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań podatkowych, mając świadomość związanych z tym implikacji dla rozwoju i ochrony lokalnej społeczności, w której funkcjonuje, a także kierując się zasadą odpowiedzialności społecznej. Konieczność uiszczania należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa Spółka uznaje za jeden ze kluczowych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

3. Wizja podatkowa Spółki

Decyzje i działania SUEK Polska mają na celu rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych oraz ukierunkowane są na ograniczanie ryzyka wystąpienia potencjalnego sporu z organami podatkowymi. 

4. Cele Strategii Podatkowej Spółki

Priorytetem Spółki jest właściwa realizacja spoczywających na niej obowiązków podatkowych oraz zapłata należności z tego tytułu w odpowiedniej wysokości i terminie. Działalność SUEK Polska jest w tym obszarze nastawiona na zapewnienie zgodności z jej misją oraz wizją podatkową. 

W tym celu Zarząd oraz kierownictwo Spółki zapewniają stałą, adekwatną i rzetelną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego.

Strategia Podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu oraz wewnątrz organizacji, a także do zidentyfikowanych nowych ryzyk wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności. 

IV. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a) Organizacja procesu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa podatkowego

W SUEK Polska funkcjonuje Dział Księgowości będący odrębną merytorycznie komórką organizacyjną dedykowaną m.in. realizacji głównych obowiązków podatkowych ciążących na Spółce. Zatrudnieni w tym Dziale pracownicy posiadają wiedzę specjalistyczną w zakresie przepisów prawa podatkowego oraz praktyki ich stosowania. Za koordynację oraz nadzór nad pracami Działu Księgowości odpowiada Główna Księgowa.

Podkreślenia wymaga złożoność oraz wieloetapowość procesu rozliczeń podatkowych w Spółce. Co istotne, jego końcowy wynik w znacznej mierze determinowany jest udziałem i zaangażowaniem całej Spółki w realizację postawionych celów. Należy zaznaczyć, że prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych przez Dział Księgowości możliwe jest także dzięki terminowemu przekazywaniu przez pozostałe jednostki organizacyjne Spółki niezbędnych dokumentów (w szczególności umów i faktur), danych oraz informacji. W związku z powyższym, Spółka konsekwentnie wspiera proces zaangażowania wielu jednostek oraz komórek organizacyjnych w realizację sprawozdawczości podatkowej, a jednocześnie udostępnia pracownikom niezbędne wsparcie, a w razie potrzeby - pomoc profesjonalnych doradców zewnętrznych specjalizujących się w prawie podatkowym.

b) Stosowane procedury

Priorytetem Spółki jest prawidłowa, rzetelna i terminowa realizacja obowiązków podatkowych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W ramach swojej działalności prowadzonej w roku 2021 Spółka posiadała ugruntowaną praktykę w zakresie rozliczeń podatkowych, uwzględniającą podział obowiązków między pracowników poszczególnych jednostek merytorycznych. W celu usystematyzowania tej praktyki Spółka stosowała szereg procesów odnoszących się do wielu obszarów podatkowych wpływających na działalność Spółki. Dokumenty te powstały przy uwzględnieniu charakteru oraz rozmiaru prowadzonej przez Spółkę działalności, a także z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk podatkowych, na które Spółka może być w szczególności narażona. Przykładowo, Spółka wdrożyła procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych.

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka jako rzetelny podatnik aktywnie podejmuje dobrowolne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Formy te obejmują m.in. bieżącą i terminową komunikację z urzędem skarbowym w celu adresowania zapytań urzędu oraz pism, a także możliwość uzyskiwania interpretacji indywidualnych.

Dążeniem Spółki jest budowanie pozytywnych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu oraz zrozumieniu pomiędzy organem podatkowym a Spółką, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez nią działalności. Przykładem dobrowolnej formy współpracy z organami podatkowym stosowanej przez Spółkę jest występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych celem potwierdzenia skutków podatkowych działań istotnych z perspektywy działalności gospodarczej SUEK Polska.

V. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;

 • kalkuluje oraz terminowo uiszcza należne podatki na konto właściwego urzędu skarbowego;

 • składa organom podatkowym właściwe deklaracje, zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których złożenia zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;

 • regularnie sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze;

 • potwierdza skutki podatkowe działań istotnych dla prowadzonej przez Spółkę działalności poprzez uzyskiwanie interpretacji indywidualnych;

 • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe w charakterze podatnika z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;

 • podatku od towarów i usług; 

 • podatku akcyzowego;

 • podatku od czynności cywilnoprawnych;

 • cła.

Dodatkowo, w roku 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe w charakterze płatnika wynikające z:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych (z tytułu wynagrodzeń pracowników);

 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (WHT).

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2021, suma bilansowa aktywów wyniosła 314.667.000,00 zł, a zatem 5% wskazanej kwoty wynosi 15.733.350,00 zł.

W roku 2021 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi wskazane poniżej transakcje przekraczające łącznie 5% sumy bilansowej aktywów:

  L.p.   

Charakter transakcji

 

Podmiot

 

transakcja usługowa   

sprzedaż   

Nierezydent

 

transakcja towarowa   

sprzedaż   

Rezydent

 

transakcja towarowa   

zakup   

Nierezydent

 

transakcja usługowa   

zakup   

Rezydent

 

transakcja towarowa   

zakup   

Nierezydent  


2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy

W roku 2021 Spółka nie planowała ani nie podjęła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

3. Informacje o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

W roku 2021 Spółka nie dokonywała zgłoszenia informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

VI. Informacje o złożonych wnioskach 

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

VII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 


W roku 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.